سامانه خدمات آنلاین مشترکین

نام خدمت : فروش انشعاب آب (آب و فاضلاب)

شرح کامل خدمت:
واﮔﺬاري اﻧﺸﻌﺎب آب ﺑﻪ ﻣﻠﮏ ﻣﻮرد درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ داراي اﻋﯿﺎﻧﯽ ﺑﻮده و داراي ﺷﺮاﯾﻂ زﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ:
- وجود لوله اصلی در محل ملک
- ساكن بودن يا در حين ساخت و ساز بودن ملک
- مطابقت وضعیت ملک با قوانين ارسالی از سوي وزارت نيرو يا مراجع ذيصلاح
- محصور بودن ملك و منفك بودن از املاك مجاور و مشخص بودن بر و كف معبر

فرآیند ارائه خدمت:
1 -تکمیل فرم درخواست اینترنتی توسط متقاضی از طریق سامانه خدمات مشترکین پرتال – اپلیکیشن همراه آبفا (دانلود از کافه بازار) – دفاتر پیشخوان
2ـ امکان سنجی واگذاری انشعاب
3ـ تعیین زمان و نوبت بازدید و هماهنگی با متقاضی جهت ممیزی از ملک
4ـ صدور استعالم از ادارات ذیربط و ارائه جوابیه استعالمها توسط متقاضی
5 -محاسبه هزینه های متعلقه و صدور صورتحساب و ارسال شناسه پرداخت هزینه های مربوط به واگذاری انشعاب از طر یق پیامک و پرداخت آن توسط متقاضی (به صورت الکترونیکی)
6ـ انجام مراحل نصب بعد از وصول هزینه ها (راهنمایی مشترك جهت تهیه لوازم انشعاب و نصب انشعاب توسط پیمانکار طرف قرارداد شرکت آب و فاضالب).
*چنانچه متقاضی مجوزهای الزم از ادارات را به هر عنوان اخذ و ارائه ننماید ادامه کار تا زمان ارائه آنها متوقف خواهد شد.

مدارک مورد نیاز خدمت:
- درخواست الکترونیکی مشترك
- اصل سند مالکیت و تصویر آن/ اصل قولنامه رسمی و تصویر آن (در صورت تعدد، کلیه قولنامه ها بارگذاری گردند).
- اصل پروانه یا پایان کار و تصویر آن (برای متقاضیان روستایی، ارائه نامه دهیاری منضم به نامه بنیاد مسکن در خصوص داخل یا خارج از محدوده روستا ضروری می باشد).
- قبض آب همسایه مجاور (در صورت وجود)
- اصل شناسنامه و تصویر آن
- اصل کارت ملی و تصویر آن

زمان تقریبی دریافت خدمت:
1 الی 3 روز برای كل عمليات شركت بدون احتساب مدت زمان انتظار برای بازديد از ملک