سامانه خدمات آنلاین مشترکین

نام خدمت : فروش انشعاب آب (آب و فاضلاب)

شرح کامل خدمت:
واگذاری انشعاب آب به ملک مورد درخواست که دارای اعیانی بوده و دارای شرایط زیر باشد:
- وجود لوله اصلی در محل ملک
- ساكن بودن يا در حين ساخت و ساز بودن در ملک
- مطابقت وضعیت ملک با قوانين ارسالی از سوي وزارت نيرو يا مراجع ذيصلاح
- محصور بودن ملك و منفك بودن از املاك مجاور و مشخص بودن بر و كف معبر

فرآیند ارائه خدمت:
1- تکمیل فرم درخواست اینترنتی توسط متقاضی از طریق سامانه خدمات مشترکین

2- امکان سنجی واگذاری انشعاب
3- تعيين زمان و نوبت بازديد و هماهنگی با متقاضی جهت ممیزی از ملک
4- صدور استعلام از ادارات ذیربط و ارائه جوابيه استعلامها توسط متقاضی
5- محاسبه هزينه‌هاي متعلقه و صدور صورتحساب و ارسال شناسه پرداخت هزينه‌های مربوط به واگذاری انشعاب و پرداخت آن توسط متقاضی(به صورت الکترونیکی)
6- انجام مراحل نصب بعد از وصول هزینه ها(راهنمايي مشترك جهت تهيه لوازم انشعاب و نصب انشعاب توسط پیمانکار طرف قرارداد شرکت آب و فاضلاب).
* چنانچه متقاضي مجوزهاي لازم از ادارات را به هر عنوان اخذ و ارائه ننمايد ادامه كار تا زمان ارائه آنها متوقف خواهد شد.

مدارک مورد نیاز خدمت:
- درخواست مشترک
- اصل سند مالكيت و تصوير آن/ قولنامه رسمی و تصوير آن
- اصل پروانه يا پايان كار و تصوير آن
- قبض آب همسايه مجاور
- اصل شناسنامه و تصوير آن
- اصل کارت ملی و تصویر آن

زمان تقریبی دریافت خدمت:
1 الی 3 روز برای كل عمليات شركت بدون احتساب مدت زمان انتظار برای بازديد از ملک.