سامانه خدمات آنلاین مشترکین

درخواست آب تانکر شماره : 1402010221362272
تاریخ : چهار شنبه 2 فروردین 1402
روش اجرايي: فروش آب با تانکر شماره سند: پیوست :
مشترک:

بدین وسیله اینجانب ( - ) با مشخصات و شرایط ذیل تقاضای آب با تانکر جهت در شهرستان
واقع در آدرس : را دارم.
لذا تقاضا می نمایم برابر مقررات و ضوابط جاری آن شرکت با درخواست اینجانب موافقت فرمائید. ضمنا کلیه هزینه های آنرا طبق مقررات شرکت پرداخت خواهم نمود.


مشخصات فردی متقاضی (مالک ملک):

نام و نام خانوادگی :                 کد ملی :                 شماره شناسنامه :                 تاریخ تولد :                 محل صدور :
نام پدر :                 کد پستی :                 شماره تلفن ثابت :                 شماره تلفن همراه :


مدیر امور:
به : مسئول مشترکین و رئیس اداره بهره برداری


مسئول مشترکین:
به: اداره بهره برداری

مبلغ ریال از بابت حجم آب مورد تقاضا طی فیش شماره دریافت گردید.


اداره بهره برداری:

حجم به میزان متر مکعب تحویل متقاضی گردید.